Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


1) prawa posiadania nieruchomości stanowiącej działkę nr 922/1 i część działki nr 921/2 o łącznej powierzchni 864 metrów kwadratowych położonej w Sufczynie gm. Kołbiel, zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka wraz z przyrzeczeniem zawarcia umowy sprzedaży własności nieruchomości po uregulowaniu stanu prawnego, cena wywoławcza 55 000,00 zł,


3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 375/4 o powierzchni 0,10 ha położonej we wsi Iwowe gm. Borowie, wraz z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku po byłym punkcie skupu mleka; dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta Kw. nr SI1G/00046488/7, cena wywoławcza 20 000,00 zł,


Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2016 r. w siedzibie OSM Garwolin w Woli Rębkowskiej ul. Ogrodowa 17
o godzinie
9.00 - nieruchomość położona w Sufczynie,
9.30 - nieruchomość położona w Iwowem,


Warunkiem przystąpienia do przetargu na każdą z wyżej wymienionych nieruchomości jest wpłacenie wadium w kwocie 2 000 zł, ze wskazaniem jakiej nieruchomości dotyczy wadium
w kasie OSM Garwolin lub na konto OSM Garwolin w banku BGŻ S.A. O/Siedlce nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0046 2770 najpóźniej do dnia 4 października 2016 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia powinna zostać uiszczona do dnia zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.


Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie OSM Garwolin lub telefonicznie pod nr (025) 682 22 61 w. 317, 318 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.


Zarząd OSM Garwolin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.